Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1.1. Witryna internetowa pod adresem www.prawdziwewina.pl jest prowadzona przez „ERA WINA Sp. z o.o. ” z siedzibą przy ul. Ogrodowej 22, 55-020 Turów.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny pod adresem www.prawdziwewina.pl (zwanej dalej: Witryną), która służy do prezentacji towarów oraz usług (np. opakowania prezentowe, szkolenia z wiedzy o winie, kursy enologiczne) znajdujących się w ofercie „ERA WINA Sp. z o.o. ” – (zwanej dalej: Sprzedawcą), do umieszczania informacji i artykułów dotyczących win (m.in. produkcji, odmian, gatunków i klasyfikacji win) oraz do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej wysokogatunkowych win, wybranych innych produktów spożywczych i akcesoriów związanych z konsumpcją wina, do składania i ewidencjonowania Zamówień.

1.3. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr I/12-B-9/2020 z dnia 28.09.2020 r. wydane przez Wójta Gminy Żórawina na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893, 1916.). – koncesja na punkt sprzedaży.

1.4. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w 55-020 Turów, przy ulicy Ogrodowej 22, tel. 668 152 626, e-mail: kontakt@prawdziwewina.pl

1.5. Witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

1.6. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady korzystania z Witryny;

b) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Witrynie;

c) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów w Sklepie;

d) warunki i zasady składania drogą elektroniczną albo telefoniczną Zamówień na zakup Towarów w Sklepie.

1.8. Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia niezbędnych wymagań technicznych umożliwiających współpracy]ę z systemem teleinformatycznym obsługującym naszą Witrynę.

1.12. Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny należy zapoznać się z jej regulaminem. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Sprzedawca prosi o niekorzystanie z Witryny.

1.10. Korzystającym z Witryny zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym, obrażającym i zniesławiającym kogokolwiek,  a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.

1.11. Umieszczanie na Witrynie ocen i komentarzy dostępne jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników posiadających Konto na Witrynie.

1.12. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny (dolny Pasek Menu) oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.13. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) nieprzekazywania za pośrednictwem Witryny treści zabronionych przez treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania z Witryny w sposób nie zakłócający funkcjonowania

domeny www.prawdziwewina.pl,
c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Witryny nieprawdziwej informacji handlowej (spam).

1.14. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z niektórych funkcji Witryny, a w szczególności z możliwości składania Zamówień lub dodawania komentarzy lub opinii, w tym też może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a) podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane, w szczególności odnośnie wieku Użytkownika;

b) dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 1.13. Regulaminu.

1.15. Użytkownik, którego konto zostało usunięte lub zablokowane zgodnie z punktem poprzedzającym Regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

1.16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Witryny.

 

 

II. Definicje

a. Sprzedawca – Dane firmy;

b. Witryna – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.prawdziwewina.pl;

c. Sklep – punkt sprzedaży położony w 55-020 Turów, ul. Ogrodowa 22;
e-mail: 
kontakt@prawdziwewina.pl;

d. Towary – towary prezentowane na Witrynie;

e. Klient – każdy klient nabywający Towary;

f. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

g. Użytkownik – każda osoba odwiedzające Witrynę;

h. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych;

i. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na Witrynie;

j. Gość – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje Zamówień za pośrednictwem Witryny;

k. Sklep online – strona na Witrynie, na której przedstawione są informacje na temat danego Towaru, w celu dokonania jego zamówienia;

l. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

III. Warunki dokonywania zamówień

3.1. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Witryny jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia lub dokonanie Rejestracji, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jak też akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.

3.2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez dodawanie do koszyka zamówień wybranych przez siebie produktów i usług. Zamówienia mogą być też składane telefonicznie pod numerem
0048 668152626. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym w 55-020 Turów przy ul. Ogrodowej 22 (Sklep).

3.3. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru w sklepie przy ul. Ogrodowej 22, 55-020 Turów) i że jest osobą pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia Klienta w formularzu Zamówienia, w razie wątpliwości Sprzedawca może też poprosić o przedłożenie dowodu osobistego Klienta podczas odbioru towaru.

3.4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisany w zakładce Konto (Klient zarejestrowany), potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.

3.5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu 1 dnia roboczego od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu Roboczym. Po upływnie tego terminu, Klient nie jest już związany treścią złożonego Zamówienia.

3.6. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:

a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
b) podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
c) Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;
d) pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

 

3.7. Sprzedawca może również, w terminie 2 dni roboczych skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisanego w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany) i:

a) poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar/Towary, wskazując równocześnie jaki jest to termin – jeżeli Klient w ciągu trzech Dni Roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie jest anulowane,
b) zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności,

c) wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.

3.8. Jeżeli kupujący z pewnych osobistych przyczyn nie jest wstanie odebrać osobiście swojego zamówienia w sklepie proszony jest o kontakt telefoniczny albo mailowy w celu sprecyzowania możliwości rozwiązania tego problemu.

3.9. Do każdego zamówienia opłaconego w sposób tradycyjny przelewem na konto bankowe firmy wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Dokonanie płatności w sklepie (karta, gotówka) sfinalizowane jest w postaci paragonu fiskalnego.

3.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Zamówień, Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem zamówienia złożonego przez Klienta.

3.11. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych po zalogowaniu się do Konta.

IV. Ceny i formy płatności

4.1. Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili składania Zamówienia.

4.2. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

a) osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie (możliwość płacenia kartą);
b) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku Santander S.A.
o numerze konta:
68 1090 2398 0000 0001 4484 2832

Z podaniem numeru zamówienia: RO/………./2020

i danych Sprzedawcy: ERA WINA Sp. z o.o. , ul. Ogrodowa 22, 55-020 Turów.

Po zaksięgowaniu na koncie kwoty zamówienia albo przesłaniu potwierdzenia przelewu na maila: zamowienia@prawdziwewina.pl, towar będzie gotowy do odbioru w kolejnym dniu roboczym.

4.6. Akceptując niniejszy Regulamin Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na doręczenie mu zamiast paragonu faktury VAT w przypadku dokonania przelewu za zamówienie drogą tradycyjną. Faktury dla Klientów nie będących osobami fizycznymi są wystawiane w formie elektronicznej i są przesyłane na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

4.7. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi tym klientom fakturę korygującą.

4.8. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, w przypadku nie dokonania zapłaty przez Klienta, w ciągu 7 dni roboczych, od momentu potwierdzenia realizacji zamówienia.

V. Odbiór

5.1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w puncie sprzedaży położonym w
55-020 Turów, przy ul. Ogrodowej 22, w dni robocze w godzinach 9:00 – 12:00 lub 16.00 – 19.00.
W sobotę w godzinach 10.00 – 15.00. Klient odbiera Towar osobiście w sklepie. Jeżeli z pewnych osobistych przyczyn nie jest on wstanie odebrać osobiście swojego zamówienia proszony jest o kontakt telefoniczny albo mailowy w celu sprecyzowania możliwości rozwiązania tego problemu
.

5.2. Informacja o gotowości towaru do odbioru jest przesyłana Klientowi w ciągu 2 dni roboczych na wskazany przez niego adres e–mail wraz z informacją o potwierdzeniu realizacji złożonego zamówienia. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru zgodnie z danymi z przedłożonego dokumentu identyfikacyjnego. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

5.3. W sytuacji, w której zamówione Towary nie zostaną odebrane w terminie 7 dni przez Klienta Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży.

 

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Z zastrzeżeniem pkt. 6.4. Regulaminu poniżej, Konsument może w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje się TUTAJ.

6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: zwrotyreklamacje@prawdziwewina.pl albo wysłanie go listem na adres:
Prawdziwe Wina, ul. Ogrodowa 22, 55-020 Turów.

6.3. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.

6.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów:

a) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
b) dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
c) naruszonych, zmienionych fizycznie w odniesieniu do ich pierwotnego stanu, np. uszkodzona etykieta, czy zniszczona banderola na butelce;

d) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli (produkty pod własne zamówienie).

6.5. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.

6.6. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy

w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu na adres:

 

PRAWDZIWE WINA

ul. Ogrodowa 22

55-020 Turów

6.7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 10 dni roboczych (w przypadku przelewu) od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary, po wcześniejszych oględzinach zwróconego Towaru. ODSTAPIENIE OD UMOWY

6.10. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie może dokonać otwarcia towaru albo doprowadzić do jego uszkodzenia, zniszczenia, zabrudzenia itp.

6.11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje także Zamawiającemu, jeżeli Sprzedawca nie zachował zgodności Towaru z umową.

6.12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

6.13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży jeżeli w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia, Klient nie dokonał zapłaty za objęte tym Zamówieniem Towary.

VII. Reklamacje

7.1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.

7.2. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Sklepu wraz z dowodem zakupu.

7.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.

7.4. O sposobie jej rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.

7.5. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.

 

 

VIII. Prawa autorskie

8.1. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów zamieszczonych na stronie www.prawdziwewina.pl, wyglądu i kompozycji tej strony oraz opisów, artykułów i publikacji, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogę być wykorzystywane bez uzyskania pisemnej zgody „ERA WINA Sp. z o.o. ”.

IX. Polityka cookies witryny Prawdzwie Wina

    1. Witryna działa w oparciu o technologię plików “cookies”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.

Są one nieszkodliwe dla komputera, użytkownika i jego danych. 

    1. Pliki cookies wykorzystujemy między innymi w celu monitorowania ruchu użytkowników na stronie oraz opracowywania statystyk, które umożliwiają dostosowanie treści serwisu oraz personalizowania reklam do potrzeb użytkownika oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. 

9.3.Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: 

a) “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

b) “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień.

9.4.Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć cookies wybierając odpowiednie ustawienia na

przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcjonalności portalu może  nie być możliwe. 

X. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej www.prawdziwewina.pl i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przez Użytkownika przed złożeniem zamówienia. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

10.2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

10.3. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.